Privatliv og cookiepolitik

Foreningen Øens Dyr er som dataansvarlig forpligtet til, jf. Databeskyttelsesforordningen
artikel 13, at give dig en række oplysninger i forbindelse med, at Foreningen Øens Dyr behandler personoplysninger om dig som besøgende på vores hjemmeside.

1) DATAANSVARLIG

   Kontaktoplysninger:

Foreningen Øens Dyr
   Viaduktvej 9 A, st. tv.
   4760 Vordingborg

   Kontaktperson vedrørende behandling af personoplysninger:

   Matias Aabye
   Mail: matias@oeensdyr.dk
   Telefon: + 45 31535496

2) BEHANDLINGSFORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNDLAG:

   Kundeoplysninger:

   Hvis du er kunde ved Foreningen Øens Dyr, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer og mobilnummer
 • Ordrehistorik
 • Faktura- og betalingshistorik

   Formålet med vores behandling af oplysningerne er etablering og gennemførelse af kundeordre.

   Grundlaget for vores behandling af kundeoplysninger er følgende:

 • Opfyldelse af en aftale med den registrerede.
 • Nødvendighed for overholdelse af retlig forpligtelse

3) VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER:

   I det omfang, der er et formål hermed, videregives de personoplysninger, vi indsamler om dig, til tredjemand.

   Kunde- og leverandøroplysninger videregives i det omfang, der er krav herom, til vores eksterne revisor, eksternt bogføringsprogram og til SKAT.

   Vi har indhentet databehandleraftaler med alle databehandlere, der sikrer, at al behandling af personoplysninger ved vores databehandlere sker i overensstemmelse med gældende regler samt i henhold til de minimumskrav, vi har opsat til tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

   I det omfang dine oplysninger videregives til serviceudbydere uden for EU, sikrer vi os, at der er det nødvendige overførselsgrundlag.

4) SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER:

   Vi sletter alle personoplysninger, når vi ikke længere har et formål med at behandle oplysningerne.

   Alt regnskabsmateriale opbevares, jf. bogføringsloven, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

   Øvrige oplysninger, vi har fået samtykke til at gemme, slettes når samtykket tilbagekaldes, eller der ikke længere er et formål med opbevaringen.

5) FORTROLIGHED

   Alle vores medarbejdere og frivillige er instrueret i, at alle personoplysninger, vi behandler, håndteres med fuld fortrolighed.

6) DINE RETTIGHEDER

   Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysninger om dig.

   Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Foreningen Øens Dyr pr. mail på matias@oeensdyr.dk.

   Du har følgende rettigheder:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletningsforpligtelse indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

   Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som kan findes på www.datatilsynet.dk.

7) KLAGE TIL DATATILSYNET

   Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

8) COOKIES

[cookiepolicy]